top of page

Algemene voorwaarden

Wij zijn: De eenmanszaak Liventa (handelend onder de naam: Liventa Wedding&Events), met maatschappelijke zetel te Dendermonde en ondernemingsnummer BE 0761.860.269.
Je kan ons bereiken via het e-mailadres info@liventa.be.

Deel 1: algemeen

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail.
2. Dienst: de diensten die wij leveren en die de Klant afneemt.
3. Dienstverlener: De eenmanszaak LIVENTA ofwel LIVENTA WEDDING&EVENTS

4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.

5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst.

6. Klant: De consument(en) die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en wij.

8. Producten: de online e-books, formules en diensten die via de website verkocht worden

9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

10. Website: www.liventa.be

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, formules, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.


2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.


2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 - Aanbod en aanvaarding

3.1. De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website, via e-mail of sociale media. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. De Dienstverlener kan niet aan het aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn). Voor diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Deel 2: BEPALINGEN SPECIFIEK VAN TOEPASSING OP DE formules

Artikel 4 - Bepalingen specifiek van toepassing op de trajecten

4.1. De Dienstverlener biedt verschillende soorten diensten en formules aan. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van de Dienstverlener bestaan uit het plannen, coördineren en het geven van advies met betrekking tot huwelijken en evenementen in de breedste zin van het woord. 

Wanneer de Klant toestemt met een bepaalde formule en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer het traject voortijdig zou worden beëindigd door de Klant, zal de Klant toch tot volledige betaling moeten overgaan.

4.2. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is tevens afhankelijk van externe factoren en/of partijen.

4.3. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens een kennismakingsgesprek of via een vooraf toegestuurde vragenlijst. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

4.4. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

4.5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

4.6. Indien de Klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de Klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Dienstverlener. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders verliest de Klant de beurt of zal er een vergoeding hiervoor worden aangerekend.

Artikel 5 - Vergoedingen

5.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen formule. De prijzen staan steeds vermeld op de website van de Dienstverlener. Het overeengekomen bedrag omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten en vervoersonkosten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant.

5.2. De Klant maakt het gehele bedrag van de factuur in één keer over naar het rekeningnummer BE78 7512 1092 1486 van de Dienstverlener met vermelding van het factuurnummer, te vinden onderaan de facturatie. De factuur dient te worden betaald binnen de 14 kalenderdagen.

Er wordt gewerkt met een systeem van voorschotten.

 

Een boeking wordt als definitief aanzien op het moment dat het voorschot met vermelding van het factuurnummer, te vinden onderaan de factuur, werd overgemaakt op het rekeningnummer BE78 7512 1092 1486 van de Dienstverlener. De factuur dient te worden betaald binnen de 14 kalenderdagen vanaf de facturatiedatum.

 

Het restbedrag zal worden overgemaakt wanneer een deel van de opdracht of de volledige opdracht werd uitgevoerd. Dit wordt in onderling overleg besproken met de klant, op vraag van de Dienstverlener.. De restfactuur dient te worden betaald binnen de 14 kalenderdagen vanaf de facturatiedatum.

5.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

5.4. Wanneer de Klant ervoor opteert om de gekozen formule te annuleren, heeft hij/zij geen enkel recht op enige terugbetaling.

 

5.5. De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.

5.6. Coaching: de Dienstverlener dient het verschuldigde bedrag ontvangen te hebben de dag voor het geplande gesprek. Indien niet, wordt het gesprek geannuleerd en verplaatst naar een later tijdstip. Terugbetaling van gestorte bedragen is niet mogelijk. 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

Deel 3: BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN DE DIENSTVERLENER

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

7.2. Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

7.3. Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

7.4. De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

7.5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

7.6. De Dienstverlener begeleidt de klant en staat hem/haar bij met advies. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de klant zelf maakt tijdens het traject.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrecht

8.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

8.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

8.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 9 - Gegevensverwerking

9.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.

9.2. In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.

Artikel 10 - Annuleringsvoorwaarden

10.1. In geval dat de Dienstverlener wegens overmacht niet aanwezig kan zijn op de huwelijksdag of het (privé)evenement, zijn alle reeds gemaakte betalingen niet terugvorderbaar. De Dienstverlener zal er alles aan doen om een gepaste vervanging te vinden voor de gevraagde service. 
​Wat verstaan we onder overmacht:​​

  • (ernstige) ziekte, hospitalisatie van de Dienstverlener of diens partner.

  • Overlijden van de Dienstverlener, diens partner of een familielid in eerste graad

  • Oorlogssituatie, natuurrampen en pandemie

10.2. In geval dat de Klant de overeenkomst vroegtijdig beëindigd wegens overmacht dient de klant geen resterende bedragen meer te betalen. Facturen die reeds opgesteld waren en verzonden waren dienen nog wel betaald te worden door de Klant. ​

10.3. Annulatie omwille van het beëindigen van de relatie van de Klant wordt niet beschouwd als een geldige reden om het contract te ontbinden. Indien dit gebeurd moet het volledige bedrag, zoals in de overeenkomst staat vermeld en alle extra kosten, betaald worden.

10.4. In geval van een annulatie zonder enige vorm van overmacht, heeft de Klant geen recht op een terugbetaling. De Klant is verplicht om het volledige bedrag van de overeenkomst te betalen aan de Dienstverlener. 

10.5. Bij een annulering dient de Klant de Dienstverlener zo snel mogelijk in te lichten. Dit kan telefonisch of via mail. 

10.6. Coaching: van de Klant wordt verwacht dat deze zich op het afgesproken uur op de afgesproken plaats bevindt. Mocht dit wegens omstandigheden niet lukken, dient de Klant uiterlijk 24 uur voor de afspraak de Dienstverlener te verwittigen. Dit kan via mail of online via de link van de bevestigingsmail. Bij laattijdig verwittigen zal 50% van het verschuldigde bedrag worden aangerekend. Bij niet komen opdagen zonder verwittigen (no show) zal 100% van het verschuldigde bedrag worden aangerekend. De Klant kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht voor dienstenovereenkomsten na de uitvoering van de dienst. Indien de Dienstverlener door omstandigheden niet kan deelnemen aan het gesprek, zal deze de Klant contacteren via mail en de afspraak verplaatsen naar een later tijdstip.

Artikel 11 - COVID-19

11.1. COVID valt onder een tijdelijke overmacht. Dit houdt in dat beide partijen, indien het huwelijksfeest of (privé)feest niet kan doorgaan op de oorspronkelijke datum zoals vastgelegd in de overeenkomst, verplicht zijn het contract verder te zetten op een datum waarop het feest wel weer mag doorgaan. Beide partijen engageren zich hiervoor om een datum te vinden die past voor zowel de Dienstverlener als de Klant.

11.2. De Klant is vrij een datum te kiezen doorheen het hele jaar 2022/2023 zonder bijkomende kost. Indien de Klant een datum kiest waarop de Dienstverlener al bezet is (zowel door privé- als professionele overwegingen) of indien de Klant beslist om het feest in zijn geheel te annuleren, dient de Klant het volledige bedrag te betalen. ​Indien de Klant het feest opdeelt in twee delen (één deel op de oorspronkelijke datum en één deel op een later tijdstip) zijn er mogelijks extra kosten verbonden aan de overeenkomst. Dit wordt onderling besproken met de Klant. 

 

11.3. De Dienstverlener voegt een 'veilige werkomgeving' clausule toe. Dit houdt in dat de Dienstverlener de overeenkomst niet moet nakomen indien een veilige werkomgeving niet gegarandeerd kan worden. Hieronder verstaan we dat alle corona-maatregelen die de overheid instelt, gerespecteerd moeten worden.

 

11.4. De Klant informeert de Dienstverlener zo snel mogelijk over de verplaatsing van het huwelijk/event. Indien de Klant wenst te verplaatsen voor er bepaalde regels ingevoerd worden door de overheid, doen zij dit ten laatste 1 maand voor het huwelijk/event. Dit schriftelijk of via mail.​​​

Artikel 12 - Algemeen

12.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

12.2. De Klant erkent dat de Dienstverlener bepaalde info (meer specifiek, doch niet limitatief: wins, fails, foto’s, …) kan delen op haar sociale media kanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat de Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.

12.3. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

12.4. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.

Deel 4: ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Artikel 13 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Verhuurder: De eenmanszaak LIVENTA ofwel LIVENTA WEDDING&EVENTS.

2. Huurder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst materialen huurt van de verhuurder voor een bepaalde periode en bepaalde prijs.

3. Materialen: Alle goederen die de verhuurder voor verhuur ter beschikking stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires.

4. Overeenkomst: De schriftelijke bevestiging door verhuurder van een bestelling.

5. Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in vanaf de dag waarop de materialen ter beschikking worden gesteld aan de huurder.

Artikel 14 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, bestelbonnen, aanvaardingen en facturen met betrekking tot het materiaal en de goederen uitgeleend en ter beschikking gesteld door de verhuurder aan de huurder. Door de overeenkomst af te sluiten met de verhuurder erkent de huurder kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en deze formeel en uitdrukkelijk te hebben goedgekeurd.

Artikel 15 - Huurprijs en kosten

15.1. Tenzij anders aangegeven zijn onze prijzen steeds exclusief BTW. De prijs wordt telkens berekend per stuk gehuurd materiaal en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

 

15.2. Vermeldingen op illustraties, brochures, catalogi, tekeningen, modellen, enz. zijn informatief en niet bindend. 

15.3. De huurder is verplicht, voordat deze de materialen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een door de verhuurder vast te stellen waarborgsom te voldoen. Na het terug ontvangen van het gehuurde materiaal zal deze waarborgsom aan de huurder worden gerestitueerd onder aftrek van schadevergoeding en/of kosten.

 

15.3. De huurprijzen gelden voor maximum gebruik van 4 kalenderdagen, beginnend bij de ingangsdatum van de overeenkomst. Er wordt geen huurprijsvermindering toegekend indien het gehuurde materiaal minder lang gebruikt wordt dan de vooropgestelde 4 kalenderdagen. Huur tijdens het weekend wordt aangerekend aan dezelfde voorwaarden. 

 

15.4. Op aanvraag kan de huurder verzoeken om het transport te laten geschieden door de verhuurder. De kostprijs van dit transport wordt door de verhuurder doorgerekend aan de huurder. De prijzen gelden vanaf vertrek van onze maatschappelijke zetel. Transportkosten worden aangerekend aan € 0.42 / kilometer.

Artikel 16 - Uitvoering

16.1. Het gehuurde materiaal wordt door de verhuurder geleverd en terug afgehaald op de einddatum van de huurovereenkomst. Indien blijkt dat op de afgesproken datum voor terugname van het gehuurde materiaal, de verhuurder niet in de mogelijkheid is om zich toegang te verschaffen tot de plaats en/of het gebouw waar de goederen zich bevinden wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed ter beschikking te stellen voor afhaling. Alle bijkomende kosten voor het terughalen van de goederen zijn dan volledig ten laste van de huurder. Wanneer de verhuurder in gebreke blijft de goederen ter beschikking te stellen voor afhaling heeft de verhuurder het recht de waarborgsom in te houden zonder dat dit afbreuk doet aan de verschuldigde huursom tot op de dag van het aanrekenen van de verkoopprijs.

16.2. Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat de materialen worden afgehaald en/of teruggebracht door de huurder, kan dit alleen op de overeengekomen dag en de overeengekomen tijd. Indien dit niet wordt nageleefd, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te brengen. Vanaf dat moment heeft de verhuurder het recht de verhuurde goederen te laten terughalen, doch hij is hiertoe niet verplicht. Alle kosten voor het terughalen van de goederen zijn dan volledig ten laste van de huurder. Wanneer de verhuurder in gebreke blijft de goederen terug te brengen, heeft de verhuurder het recht de waarborgsom in te houden zonder dat dit afbreuk doet aan de verschuldigde huursom tot op de dag van het aanrekenen van de verkoopprijs.

 

16.3. De huurder dient ervoor te zorgen dat de ruimte waarin de goederen worden opgesteld voldoet aan alle technische vereisten en reglementen onder meer, maar niet beperkt tot, brandveiligheid, veiligheid van het publiek, etc.

16.4. In afwachting van de ophaling van het gehuurde materiaal door de verhuurder dient het materiaal door de huurder te worden beveiligd tegen diefstal en vandalisme. D.w.z. dat de huurder er voor instaat dat het materiaal steeds slotvast wordt gestockeerd op een afgesloten plaats. Bij gebreke aan een afgesloten plaats in de nabije omgeving dient de huurder alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te voorzien opdat het gehuurde materiaal niet kan worden gestolen of beschadigd door vandalisme. Het risico voor verdwijning ingevolge diefstal of beschadiging rust op de huurder tot het ogenblik van de ophaling. 

 

Artikel 17 - Schade aan de materialen

17.1. Het gehuurde materiaal wordt verondersteld in perfecte staat te zijn afgeleverd en wordt gecontroleerd bij afhaling of plaatsing door verhuurder in het bijzijn van de huurder. De huurder dient op het ogenblik van de ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen te onderzoeken of deze beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk na de in ontvangstneming uitdrukkelijk en schriftelijk aan de verhuurder te melden. Vanaf het ogenblik van het in gebruik nemen van de gehuurde materialen vervalt het recht tot reclamatie.

17.2. De huurder moet de gehuurde materialen gebruiken en onderhouden als een goed huisvader en teruggeven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Wanneer de huurder schade toebrengt aan de gehuurde materialen, heeft de verhuurder het recht de waarborgsom in te houden zonder dat dit afbreuk doet aan de verschuldigde huursom.

17.3. De huurder zal de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waardoor deze ontworpen zijn en dit conform alle technische en andere normen die gelden voor het gehuurde materiaal.

17.4. Wanneer materialen in vuile staat terugkomen kan, zal de verhuurder een vergoeding van € 60/u (excl. BTW) aanrekenen voor het reinigen van het materiaal.

Artikel 18 - Annulatie

Indien de huurder de huurovereenkomst veertien dagen voor de huurdatum annuleert, zal de huurder 50% van de overeengekomen huurprijs betalen. In geval van annulering van de huurovereenkomst minder dan 14 dagen voor de huurdatum, zal het volledige huurbedrag verschuldigd zijn. De verhuurder heeft het recht om het verhuurcontract ten allen tijden kosteloos en zonder schadevergoeding te annuleren indien door overmacht of abnormale weersomstandigheden

Artikel 19 - Aansprakelijkheid

19.1. Tenzij een ernstige fout of opzet in hoofde van de verhuurder kan aangetoond worden, zal de verhuurder in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of schade, van welke aard ook, met betrekking tot de plaatsing, het gebruik en de terugneming van het gehuurde materiaal. Evenmin is de verhuurder aansprakelijk voor gevolgschade of verlies van inkomsten.

 

19.2. De huurder is in alle gevallen aansprakelijk voor het gehuurde materiaal en dient dit ook terug te geven of te overhandigen in de staat zoals het afgehaald of geleverd.

 

19.3. Zodra de gehuurde goederen worden geladen bij de verhuurder is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk, diefstal en iedere kwaliteitsvermindering van de gehuurde materialen door welke oorzaak dan ook en is hij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden ongeacht wie voor het vervoer ervan instaat.

 

19.4. De huurder is gehouden de verhuurder onmiddellijk te verwittigen, en ten laatste binnen de 12u, van ieder verlies, brand of diefstal, beschadiging door derden of welke danige schade ook tijdens de huur van het materiaal.

 

19.5. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige ongevallen die gebeurd zijn door publiek of het niet opvolgen van advies door verhuurder aan de huurder. 

Artikel 20 - Verzekering

De verhuurde goederen zijn tijdens het bezit van de huurder niet verzekerd. De huurder dient zich betreffende het gehuurde materiaal behoorlijk te verzekeren tegen alle risico’s en iedere aansprakelijkheid voor schade die toegebracht wordt door derden of aan derden tijdens het gebruik van het materiaal. De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor alle aanspraken ter zake vanwege derden zowel in hoofdsom, intresten als kosten.

Artikel 21 - Eigendom

Het gehuurde goed blijft exclusief eigendom van de verhuurder. Het is de huurder verboden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde goed onder te verhuren, uit te lenen, in pand te geven, te verduisteren, te manipuleren of onder welk ander beding aan derden te overhandigen.

liventa
bottom of page